Зигзаг
Логотип сайта Пика    ЕМІНАК / EMINAK 
Науковий щоквартальник / Scientific Quarterly Journal  
  Авторам
Письмо Написати листа
Зигзаг

Головна/Main

Основні вимоги до оформлення та наукового рівня статей з історичних наук
для журналу «ЕМІНАК»

ЗМІСТ СТАТТІ:

1. У вступній частині статті обґрунтовується актуальність обраної теми, науково-теоретична та практична значимість в світлі основних завдань сучасної історичної науки.

2. Дається короткий огляд того, що вже зроблено з даної проблеми дослідниками, наскільки ця тема висвітлювалася в літературі. Вказати, що саме спонукало автора вдатися до цієї теми (абсолютне невисвітлення, не з’ясовані окремі питання, положення попередніх дослідників, які вимагають уточнення, незгода автора з загальноприйнятими науково-теоретичними положеннями, абсолютно новий погляд на проблему тощо).

3. Автор повинен коротко сформулювати мету своєї статті та її основні завдання.

4. Виклад змісту статті має бути логічно послідовним, із зазначенням часу і місця події, персоніфікований (там, де потрібно). Кожне положення статті має бути обґрунтоване конкретним фактичним матеріалом з посиланнями на джерела та літературу.

5. Стаття не повинна бути перевантажена однорідним, малозначущим чи випадковим фактичним матеріалом. Численні факти одного порядку необхідно зводити у таблиці, які повинні мати заголовок та вказівку на джерела, на підставі яких зроблені таблиці, графіки, діаграми тощо.

6. Стаття мусить носити творчий, самостійний характер, повинна виключати будь-яку спробу плагіату. При використанні ідей, думок, положень інших авторів слід обов’язково посилатися на них.

7. Дискусійні моменти, підняті у статті, сприятимуть підвищенню її наукового рівня, власна думка автора свідчитиме про свіжий, неупереджений погляд на проблему.

8. Подана до друку наукова праця має закінчуватися висновками, до яких дійшов автор, досліджуючи обрану ним тему. Ці висновки мусять засвідчити ту новизну, той внесок, який вніс автор у розв’язання тієї чи іншої проблеми.

9. До статті ОБОВ'ЯЗКОВО додаються короткі персональні відомості ДВОМА МОВАМИ - мова статті й англійською (ПІБ, рік народження, науковий ступінь, звання, місце роботи, домашню або робочу адресу, контактний телефон, електронну адресу).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

1. Матеріали приймаються в електронному вигляді (редактор MS Word) на диску CD-R (RW), або DVD-R (RW) (вітається відправка на e-mail: alextrigub@ukr.net).

2. Параметри оформлення тексту: формат аркуша – А-4 (210х297мм.), верхнє, нижнє та праве поля – 20 мм, ліве поле – 30 мм, розмір символу (кегль) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, гарнітура «Times New Roman». У лівому верхньому кутку – індекс УДК, нижче по центру – назва статті великими літерами.
Після назви - ім'я та прізвище, місце роботи, робоча адреса (якщо автор не працює, то вказує домашню адресу), електронна адреса,  міжнародний ідентифікатор  ORCID.

УДК 94 (477) "1922/1929"
ДІЯЛЬНІСТЬ АНТИРЕЛІГІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРИ ЦК КП(б)У
(1922-1929 рр.)

Олександр Тригуб
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Україна, 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10
e-mail: alextrigub@ukr.net
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0610-1702

Нижче – текст статті.

3. ORCID. Для отримання міжнародного ідентифікатора зареєструйтеся на сайті ORCID (https://orcid.org/register). Надання ідентифікатора безкоштовне.
Інструкція для реєстрації (скачати).  Дякуємо за інструкцію сайту ПАН БІБЛІОТЕКАР.
Приклад заповненого ORCID головного редактора: https://orcid.org/0000-0003-0610-1702

4. Обсяг статті не повинен бути меншим за 0,5 др. арк. (20 тисяч з пробілами) та перевищувати 1 др. аркуш (40 тисяч знаків з пробілами).

5. Стаття має бути написана літературною українською, російською чи англійською мовами, мати КОРОТКУ (500-700 знаків) та РОЗШИРЕНУ (2000-3000 знаків) АНОТАЦІЮ ТА КЛЮЧОВІ СЛОВА МОВОЮ СТАТТІ.

6. Оформлення посилань (такий формат обов'язковий для коректного опрацювання наукометричними базами для визначення індексу цитування): посилання у квадратних дужках, тобто – [1]... [2, с.55] і т.д. (ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ робити автоматичні кінцеві посилання, в окремих випадках дозволяється підсторінкове посилання); 

В кінці тексту:
Джерела та література: іде нумерований список ЗА АЛФАВІТОМ. Джерела та література повинна бути оформлена з усіма бібліографічними відомостями ЗГІДНО ДСТУ 2015: автор, назва, місце видання, рік видання, кількість сторінок видання (за останніми вимогами МОН України).
    Один номер відповідає одній позиції у списку.
УВАГА: Місце видання не скорочується.

Наприклад:
1. Біланюк О.П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в українсько-польських відносинах // Економіка. Управління. Інновація: електрон. наук. фахове вид. 2012. №2. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/ e-/journals/eui/2012_2/pdf/12bopypv.pdf
2. Білокінь С. Розгром Київського Єпархіального Управління 1923 року // Київська Старовина. 1999. №1.  С.101-121.
3. Грушевський М. Історія України-Руси. Київ, 1996. 531 с.
4. Держархів Дніпропетровської області (далі – ДАДО). Ф.П-1. Оп.1. Спр.1602. 98 арк.
5. Конституція України: Закон від 28.06.1996 №254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80

Правила оформлення літератури та архівних джерел (ДСТУ 8302:2015)

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ також використання наступних стилів:

1. MLA (Modern Language Association) style.
2. APA (American Psychological Association) style.
3. Harvard style.


7. Фотографії, малюнки, схеми тощо подаються окремим файлом формату .tiff, .jpg, .jpeg. якомога вищої якості, але не менше 300dpi.

8. Після списку літератури подається КОРОТКА та РОЗШИРЕНА АНОТАЦІЇ МОВОЮ СТАТТІ: прізвище та ім'я, назва статті, анотація, ключові слова (не більше п'яти).


Просимо авторів звернути на це увагу і слідувати прийнятим правилам оформлення матеріалів.

ОПЛАТА

  Автори статей сплачують Редакційний внесок, який складає – 450 грн. У разі якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок (20000 знаків) (без урахування анотацій) доплата складає 30 гривень за кожну сторінку (2000 знаків).
 
Якщо авторові не потрібен друкований варіант, а влаштовує електронний, що розташований у розділі Архів, то редакційний внесок складає 380 грн (за умови обсягу до 20 тисяч знаків), а додаткова сторінка - 25 грн.
   Доктори наук сплачують редакторський внесок у розмірі 150 грн. (до 12 сторінок без анотацій) за умови отримання лише електронного варіанту журналу. За необхідності друкованого примірника сплачується 160 грн за примірник та пересилку Укрпоштою.

    УВАГА! Оплата тільки після затвердження статті редакцією.

    Кожен з авторів отримує поштою один екземпляр видання. У випадку, якщо потрібна більша кількість екземплярів, необхідно заздалегідь попередити редакцію та сплатити вартість додаткових екземплярів.

  Автори статей, на підтвердження сплати Редакційного внеску, повинні повідомити дані про сплату (сума, час, дата, відправник) на адресу електронної пошти alextrigub@ukr.net, або відправити відскановану чи сфотографовану електронну копію чека про переказ організаційного внеску.

Реквізити для оплати та контактний телефон вказані у розділі Контакти.


Етика Видання та рецензування

 У своїй видавничій діяльності редколегія керується Кодексом поведінки COPE (Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org/resources/code-conduct

 Редакційна етика

Редактори журналу керуються наступним:

– рішення приймаються об’єктивно, неупереджено та справедливо і засновані на цінності представленої статті та її придатності до публікації у журналі;

– рецензування й особистість рецензентів є конфіденційними;

– дотримуються правила та вимоги, які є обов’язковими для членів редакційної колегії, авторів і рецензентів статей;

– кожен номер публікується своєчасно та відповідає встановленій періодичності журналу.

 Редакція приймає рішення про публікацію після ретельного вивчення всіх отриманих матеріалів і публікує тільки ті тексти, які відповідають науковим стандартам міжнародної наукової спільноти.

Редактори зобов’язані керуватися чинним українським і міжнародним законодавством щодо обмови, порушення авторських прав і плагіату.

Члени редакційної колегії роблять свій внесок у журнал, використовуючи власний досвід, роблять раціональні пропозиції та дають поради з редакторської політики. Вони можуть бути задіяні в оцінці статей, визначенні рецензентів, які найбільш підходять для розгляду конкретного рукопису. Вони можуть пропонувати монографії для рецензій або обговорення, вносити рекомендації на розгляд колегії щодо тем для спеціальних випусків «Емінака».

Редактори гарантують, що вся інтелектуальна робота, представлена для публікації, буде обговорюватися з наукової точки зору, без обмежень по расі, статі, сексуальній орієнтації, релігії, етнічному походженню, громадянству, науковій орієнтації, політичній або академічній позиції авторів.

Редакційна колегія не передає жодної інформації про розглянуті рукописи третім особам, крім автора(-ам), рецензентам чи потенційним рецензентам. Матеріал, що міститься у неопублікованих рукописах, представлених до журналу, не може використовуватися редакторами або рецензентами для їх досліджень без письмової згоди автора(-ів).

Якщо після публікації Редакція дізнається про значні проблеми, пов’язані з опублікованою статтею або оглядом (наприклад, серйозними помилками або неточностями, конфліктом інтересів, плагіатом), вона повинна оперативно повідомити про це автору(-ам) і вжити необхідних кроків, щоб прояснити це питання, а у разі необхідності, зняти статтю або опублікувати ретракцію.

 Ретракція, або відгук статті з публікації, використовується у разі, якщо:

– у редакції є чіткі докази того, що отримані дані ненадійні або отримані у результаті неправомірних дій (наприклад, підтасовка даних);

– стаття була раніше опублікована в інших виданнях без належного дозволу чи обґрунтування (тобто випадки надмірної публікації);

– стаття являє собою плагіат;

– у статті міститься інформація про неетичні дослідження.

 Обов’язки авторів

Автори повинні переконатися, що їх робота оригінальна та ще неопублікована. Автори повинні посилатися на всі публікації, які мали визначальний вплив на характер пропонованої роботи. Автори повинні представляти строгі наукові статті на основі вихідної інформації, ретельно зібраної шляхом систематичного наукового дослідження. Представлені рукописи повинні завжди підтверджувати повне знання відповідних первинних джерел і наукової літератури на сьогоднішній день.

Неточні або шахрайські заяви, зроблені добровільно, є неетичною поведінкою та неприйнятні.

Особистісні нападки або будь-які форми ненауковою критики інших вчених не приймаються. Автори не повинні критикувати інших авторів з ненаукових причин і з причин, що стосуються релігійної, політичної, етнічної, расової, гендерної або сексуальної орієнтації.

Рукописи, представлені до журналу, не повинні публікуватися як матеріали, захищені авторським правом, в інших публікаціях. Рукописи, що розглядаються журналом «Емінак», не повинні бути представлені одночасно до редакцій інших журналів.

Представляючи рукопис, автор або автори погоджуються з тим, що, як тільки вони будуть прийняті, їх робота буде опублікована під ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).

Авторство рукопису обмежене тими, хто вніс значний внесок у концепцію, наповнення, виконання або інтерпретацію дослідження. Всі, хто вніс значний вклад, повинні бути вказані в якості співавторів. Всі співавтори повинні схвалити подану версію й узгодити її для публікації.

Автори повинні чітко вказувати у рукописі всі джерела фінансової підтримки проекту. Якщо автор виявляє значні помилки або неточності в опублікованому рукописі, його обов’язок негайно повідомляти редакції журналу про це і співпрацювати з нею для виправлення рукопису.

 Рецензування й етика рецензентів

У журналі застосовується система подвійного анонімного рецензування (double blind peer review) всіх матеріалів, що надходять до редакції, з метою їх експертної оцінки. При цьому і рецензент, і автор – анонімні та не знають імені один одного.

Всі тексти, що надійшли до редакції, без зазначення прізвища автора, відправляються незалежним анонімним рецензентам, до друку за рішенням редколегії допускаються тільки ті, що отримали один, а при необхідності, два позитивних відгуки. До рецензування залучаються провідні вчені України, а також зарубіжні фахівці, які мають праці у галузі археології, історії, історії міжнародних відносин, зокрема, мають протягом останніх 5 років публікації з тематики рецензованої статті. Рецензії зберігаються у редакції журналу протягом 3 років.

Редакція журналу «Емінак» направляє авторам представлених матеріалів резюме рецензій, що надійшли від учених, або мотивовану відмову.

 Етика рецензентів

Рецензенти повинні забезпечити, щоб:

– рецензія повинна бути написана професійно, об’єктивно та протягом терміну, призначеного для підготовки рецензії;

– гарантувалася конфіденційність;

– повинні повідомляти про будь-які поточні або потенційні конфлікти інтересів;

– огляд повинен відповідати загальноприйнятим науковим стандартам;

– редактори повинні бути проінформовані у разі, якщо автор статті підозрюється у порушенні наукової етики.

Експерти-рецензенти повинні надавати допомогу редакції у прийнятті нею правильного рішення щодо статті, а також можуть своїми рекомендаціями допомогти автору поліпшити його статтю. Запрошений рецензент, у разі неможливості розглянути запропоновану статтю протягом необхідного часу, повинен повідомити про це редакцію журналу та припинити свою участь у процесі рецензування.

Рукописи, отримані рецензентом, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Вони не повинні демонструватися третім особам або обговорюватися з ким-небудь, якщо на це не давалося згоди редакції журналу.

Оцінка рукопису повинна проводитися максимально об’єктивно. Всі критичні зауваження повинні бути обмежені науковими дебатами та не можуть бути образливими. Рецензент повинен висловити свою точку зору в ясній формі, ґрунтуючись на об’єктивних даних. У разі необхідності, рецензент може запропонувати поправки до окремих аспектів публікації, або вказати відповідні джерела або бібліографію, що мають відношення до рецензованої статті.

Обов’язком рецензента є повідомлення редакції журналу про будь-які найменші ознаки відкритого плагіату, який може бути підтверджений рецензентом.

Інформація або ідеї, отримані у ході рецензування, повинні бути суворо конфіденційними та не можуть бути використані в особистих цілях.

У будь-якому випадку, якщо рецензент якимось чином знаходиться у позиції, яка може викликати конфлікт інтересів, що виникає через зв’язок з установами чи організаціями (політичними, науковими, редакційними і т.д.), які відносяться до предмету рукопису, то їх обов’язком є повідомити про це редакцію, яка відправить статтю іншому експерту у цій предметній галузі.

 Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів може існувати, коли автор (чи установа, до якого він належить), зовнішній рецензент, один з членів редакції, має фінансові або особисті стосунки, які можуть негативно впливати на їх взаємини. Цей конфлікт може існувати, навіть якщо суб’єкт стверджує про те, що на нього не впливають такі взаємозв’язки. Редактори можуть управляти такими конфліктами, намагаючись всіма можливими способами уникнути їх та, у той же час, працювати з максимальною прозорістю у всіх випадках.

Як правило, щоб уникнути можливих конфліктів інтересів, політика журналу «Емінак» полягає у тому, щоб уникнути рецензування або обговорення публікацій, написаних або відредагованих ким-небудь з редакторів та їх близьких родичів, або опублікованих у серії, в якій будь-який з редакторів мають виняткову роль.


ETHICS OF EDITION AND REVIEWING

In its publishing activity, the editorial board is guided by the COPE Code of Conduct (Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org/resources/code-conduct

Editorial Ethics
The editors of the journal are guided by the following:
- decisions are made objectively, impartially and fairly and are based on the significance of the paper submitted and its suitability for publication in the journal;
- peer review and information about the reviewers are confidential;
- the rules and requirements, which are obligatory for the members of the editorial board, authors and papers reviewers, are strictly observed;
- each volume is published in a timely manner and corresponds to the established periodicity of the journal.
The editorial board makes the decision on the publication after careful examination of all the submitted materials and publishes only those texts that meet the scientific standards of the international scientific community.
Editors are obliged to be guided by the current Ukrainian and international legislation regarding the slander, copyright infringement and plagiarism.
Members of the editorial board make their contribution to the journal, using their own experience, make rational proposals and give advice on editorial policy. They may be involved in papers evaluation, choosing the reviewers that fit the reviewing of a particular manuscript. They can offer monographs for reviewing or discussion, make recommendations to the board regarding themes for special issues of «Eminak».

The editors guarantee that all the intellectual work submitted for publication will be discussed scientifically, without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, scientific orientation, political or academic position of the authors.
The editorial board does not give any information about the reviewing manuscripts to a third party, except the author (s), reviewers or potential reviewers. Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in a reviewer?s or editors’ own research without the written consent of the author.

If, after publication, the editorial board finds out that there have been significant problems related to the published paper or review (for example, serious mistakes or inaccuracies, conflicts of interest, plagiarism), it should promptly notify the author (s) and take the necessary steps to solve this problem, and, if necessary, remove the paper or publish the retraction.

A retraction, or paper withdrawal from the journal, is possible in the case when:
- the editors have clear evidence that the submitted data are unreliable or obtained as a result of illegal actions (for example, data juggling);
- the paper was previously published in other publications without proper authorization or justification (i.e. cases of redundant publication);
- the paper is plagiarized;
- the paper contains information on unethical research.

Authors Ethics
Authors must be ensured that their work is original and has not been published yet. All publications that have had a decisive influence on the nature of the proposed manuscript must be appropriately cited or quoted. Authors should submit rigorous scientific papers on the basis of initial information carefully collected through systematic scientific research. Presented manuscripts should always confirm the complete up-to-date knowledge of the relevant primary sources and scientific literature.
Inaccurate or voluntarily made fraudulent statements are unethical and unacceptable.

Personal attacks or any form of unscientific criticism of other scholars should be avoided. Authors should not criticize other authors on non-scientific reasons and on reasons related to religious, political, ethnic, racial, gender or sexual orientation.

Manuscripts submitted to the journal should not be published as copyrighted material, in other publications. Manuscripts reviewed by journal «Eminak» should not be submitted simultaneously to the editorial boards of other journals.
By submitting the manuscript, the author or authors agree that, as soon as it is accepted, their work will be published under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) license.
The authorship of the manuscript is limited to those who have made a significant contribution to the concept, content, performing or interpretation of the research. Anyone who has made a significant contribution should be listed as a co-author. All co-authors should approve the submitted version and coordinate it for publication.
Authors should clearly indicate in the manuscript all sources of financial support for the project. If the author finds considerable mistakes or inaccuracies in the published manuscript, it is his duty to notify the editorial staff of this journal immediately and cooperate with it to correct the manuscript.

Review and ethics of reviewers
The journal uses a double blind peer review system for all manuscripts submitted to the editorial board, with the aim of peer review. In this case, both the reviewer and the author are anonymous and are unknown to each other.

All manuscripts submitted to the editorial board, without indicating the author's surname, are sent to independent anonymous reviewers. Only the manuscripts which have received one and, if necessary, two reviewer’s approvals, are allowed to be printed by the editorial board's decision. The leading scholars of Ukraine, as well as foreign experts with works in the field of archeology, history, history of international relations, in particular, having publications within 5 last years on the subject of the paper under review, are involved in the reviewing.
The reviews are preserved in the editorial office of the journal for 3 years.
The editorial board of the journal «Eminak» sends the authors of the submitted materials a summary of reviewers’ comments or a motivated refusal.

Reviewers Ethics
Reviewers should ensure that:
- the review should be written professionally, objectively and for the period sufficient for the preparation of the review;
- confidentiality is guaranteed;
- report on any current or potential conflicts of interest will be send to the editorial board;
- the review meets generally accepted scientific standards;
- the editors should be informed in case the author of the paper is suspected of violating scientific ethics.

Expert reviewers should assist the editorial board in making the correct decision regarding the paper, and also should assist the author to improve his paper with reviewers’ comments. The independent reviewer, in the case when prompt review will be impossible should notify the editorial board and excuse himself from the review process.
Manuscripts received by the reviewer should be treated as confidential documents. They must not be shown to the third parties or discussed with anyone except as authorized by the editorial board.

Evaluation of the manuscript should be conducted as objectively as possible. All criticisms should be limited to scientific debate and can not be offensive.
The reviewer should express his point of view in a clear manner, based on objective data. If necessary, the reviewer may propose amendments to certain aspects of the publication, or indicate the relevant sources or bibliography related to the paper under review.

The reviewer has to notify the editorial board of the journal about any signs of open plagiarism, which can be confirmed by the reviewer.
Information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

In any case, if the reviewer is in some way in a position that can cause a conflict of interest arising from communication with institutions or organizations (political, scientific, editorial, etc.) which concern the subject of the manuscript, then they have to inform about this the editorial board, which will send the paper to another expert within the relevant field.

Conflict of Interest
Conflict of Interest can exist when the author (or the institution he works for), an independent reviewer, one of the members of the editorial board, has financial or personal relations that may negatively influence their relations. This conflict can exist, even if the subject claims that he is not affected by such relations. Editors can manage such conflicts by trying to avoid them in all possible ways and, at the same time, to work with maximum transparency in all cases.

As a rule, in order to avoid potential conflicts of interest, the policy of the «Eminak» journal is to avoid reviewing or discussing publications written or edited by one of the editors and their close relatives, or published in an issue in which any editor plays an exclusive role.Новини/News

Архів/Archive
Контакти/
Contacts

Разделитель
Зверь
Разделитель

  


EBSCO


Пика-вниз
Зигзаг
Головна   Новини   Авторам   Архів   Контакти
Зигзаг
© 2018 р. ЕМІНАК
Останнє оновлення 10.07.2018 р.